ส่วนราชการ – อปท

รพ.จิตเวชโคราช”ไอเดียบรรเจิด เติม“ 9 ความสุข” ให้บุคลากรหวังเป็นองค์กรแห่งความสุข

รพ.จิตเวชโคราช”ไอเดียบรรเจิด เติม“ 9 ความสุข” ให้บุคลากรหวังเป็นองค์กรแห่งความสุข

                รพ.จิตเวชนครราชสีมาส่งเสริมความสุขให้บุคลากรทุกระดับให้มีครบถ้วน9ด้านทั้งส่วนตัว ครอบครัว ที่ทำงานและสังคม ก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข และขับเคลื่อนบริการผู้เจ็บป่วยทางจิตแบบมืออาชีพ  ผลการดำเนินงานในปี 2562ได้ผลน่าพอใจ บุคลากรมีความสุขในเกณฑ์ปกติเฉลี่ย 67 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน น้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ68ป่วยลดลงเหลือเพียงร้อยละ12 คะแนนพึงพอใจบริการพุ่งเกินกว่าร้อยละ90

                นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(รพ.)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯได้เร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรของรพ.ทุกวิชาชีพ ทุกระดับที่มีจำนวนเกือบ 400 คน นอกจากเก่งแล้ว จะต้องมีความสุขด้วย  และเป็นองค์กรแห่งความสุข  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบบริการของกรมสุขภาพจิต  คือประชาชนมีสุขภาพจิตดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  เนื่องจากความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญของบุคคล  หากเจ้าหน้าที่มีความสุข จะมีผลให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร้างสรรค์   สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการประชาชน รวมทั้งนวตกรรมต่างๆในระบบให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพ  สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน

ทั้งนี้ความสุขที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่มีสุขภาพดี (happy body) เช่นการจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย  ,มีน้ำใจดี (happy heart)เช่นการส่งเสริมการเป็นจิตอาสา การบริจาคสิ่งของ  ,การรู้จักผ่อนคลาย (happy relax) เช่นการนำสติ สมาธิมาใช้ก่อนให้บริการ การแข่งขันกีฬา  ,คุณธรรมดี (happy soul) จัดกิจกรรมตักบาตรทุกเดือน,การเงินดี(happy money),ใฝ่รู้ (happy brain) เช่นจัดระบบเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ,ครอบครัวดี (happy family) ,สังคมดี (happy society ) และการงานดี (happy work life) เช่นจัดบรรยากาศแวดล้อมที่ทำงานให้น่าทำงาน อบอุ่นเป็นมิตร ทั้งหมดนี้มีความสอดคล้องและเกื้อกูลต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีคณะกรรมการด้านคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของรพ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

                “ผลการดำเนินการพบว่าได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดในปี 2562พบค่าคะแนนความสุขทั้ง9 ด้าน ของบุคลากรอยู่ในเกณฑ์ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 67.43 คะแนนจากเต็ม 100 คะแนน  เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้เฉลี่ย 62 คะแนน เกิดความภาคภูมิใจต่อองค์กรร้อยละ76  โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายซึ่งจะส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วย พบว่าบุคลากรมีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติมาตรฐาน ไม่อ้วนร้อยละ  68  เพิ่มจากปี 2559 ที่มีร้อยละ51การเจ็บป่วยลดลงชัดเจนเหลือร้อยละ 12 จากในปี 2559 ที่พบบุคลากรป่วยร้อยละ 23  ส่งผลให้คุณภาพการบริการดูแลผู้ป่วยดี  สร้างความพึงพอใจประชาชนสูงกว่าร้อยละ90 ขึ้นไป ”นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

                นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนในปี 2563 นี้ จะเน้นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี   โดยเฉพาะการเพิ่มความสุขที่มีค่าคะแนนต่ำกว่าตัวอื่นๆคือต่ำกว่า 65คะแนนลงมา  ได้แก่ด้านการเงิน ด้านสุขภาพกาย และด้านการผ่อนคลายเช่น ในวันนี้ (22 มกราคม 2563)  ได้จัดอบรมการให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเงิน เสริมวินัยการออมเพื่ออนาคตโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณอายุราชการ ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ เช่นในรายที่เข้าทำงานใหม่ๆ  รวมทั้งให้ความรู้แนวทางการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นในรายที่สภาพการเงินตึงตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมบุคลากรมืออาชีพรวมทั้งการจัดพื้นที่สร้างรายได้เสริม เช่นจัดตลาดนัดสีเขียวภายในรพ.ทุกเดือนส่งเสริมรายได้ให้เจ้าหน้าที่และประชาชน และการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

ในส่วนของการดูแลสุขภาพกายนั้น ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ด้วย และจูงใจในการดูแลควบคุมน้ำหนักตัวของตนเองอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นนิสัย  ประการสำคัญยังได้จัดออกกำลังกายแบบใหม่สไตล์ไลน์แด้นซ์(Line Dance ) ซึ่งผสมผสานระหว่างลีลาศกับเต้นแอโรบิก กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ได้ทั้งความสนุกและบริหารสมอง ฝึกความจำท่าเต้นและการเคลื่อนไหวไปด้วย  ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้  จัดในทุกเย็นวันพฤหัส  และจัดแข่งขันกีฬาสีประจำปี  ส่งเสริมการออกกำลังกาย จะได้ทั้งการผ่อนคลายด้วย ให้ผลดีทั้งสุขภาพกายใจ  ในปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มความพึงพอใจประชาชนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95.

 

ปรีดา สาระลัย/จ.นครราชสีมา

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช