ส่วนราชการ – อปท

เทศบาลเมืองบัวใหญ่จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยรวมพลัขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช

เทศบาลเมืองบัวใหญ่จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

ขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสระน้ำในพื้นที่

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็น“วันท้องถิ่นไทย” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมครั้งแรกของประเทศไทย และครั้งนั้นถือเป็น ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย รากฐานสำคัญของการปกครองประเทศในเวลาต่อมาการจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอม จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ในวันท้องถิ่นไทย หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์

โดยในวันนี้ 18 มี.ค. 2565 นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ผู้นำชุมชน ได้ช่วยกัน กำจัดวัชพืชภายในสระน้ำหนองขาม ชุมชนโนนสำราญ เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ หลังจากสระน้ำแห่งนี้ มีวัชพืชเจริญเติบโตปกคลุมผิวน้ำ ทำให้ไม่สามารถนำเอาน้ำในสระขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จึงได้ช่วยกันกำจัดวัชพืช โดยใช้รถแบ็คโฮ เรือท้องแบน นำเอาผักตบชวา ผักบุ้ง ขึ้นจากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ สระหนองขาม จำนวน 2 ไร่

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเป็นแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้อุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่

 

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช