ส่วนราชการ – อปท

รพ.มหาราช โคราชแจ้งปรับการให้บริการบางอย่างช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แจ้งการเปิดบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในวันหยุดราชการ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐      วันเข้าพรรษา  และวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วันหยุดชดเชย ดังนี้

  1. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ที่ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  2. งดให้บริการคลินิกพิเศษแพทย์เฉพาะทางในและนอกเวลาราชการ คลินิกทันตกรรม
  3. ผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ติดต่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ บริการ ๒๔ ชั่วโมง หรือติดต่อศูนย์กู้ชีพ โทร.๑๖๖๙

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนราชการ-อปท.

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช