เทคโนโลยี-การศึกษา

ม.ราชภัฏโคราชจัดประกวดศิลปหัตถรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั่นดินเผาโคราช มุ่งปลูกฝังให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญต่อยอดแนวคิดส่งเสริมอาชีพปั้นดินเป็นเงิน

 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ เป็นประธานเปิด โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 “Korat Craft Pottery #1” ณ Art Gallery and Exhibition ณ สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ให้เกียรติเดินทางมามอบรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

            กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานทางศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ระหว่าง สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ประกวดศิลปหัตถกรรมออกแบบลวดลายเครื่องปั่นดินเผาจากรูปทรงตุ๊กตาตกแต่งสวน โดยออกแบบตามจินตนาการของตนเองและถ่ายทอดแนวคิดทางด้านศิลปและวัฒนธรรมไทย

ซึ่งผลปรากฏว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบุญวัฒนา และ โรงเรียนเสิงสาง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพิมายวิทยา และ โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

                 นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนให้โรงเรียนในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง จากการที่คณะครูโรงเรียนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้นำความรู้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญและอาจจะมีเยาวชนที่สนใจจริง ๆ นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสู่การปั้นดินเป็นอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต.

เทคโนโลยี-การศึกษา

Tag ข่าวโคราช

Tag ##ข่าวโคราช,โคราช,ข่าว,หนังสือพิมพ์ข่าวโคราช